późne rządy komunistyczne

powstanie Todora Żiwkowa

po objęciu stanowiska premiera w 1962 roku, Żiwkow nadal zajmował stanowiska głowy państwa i szefa partii do 1989 roku. Próba puczu prowadzona przez Gen. Iwana Todorowa-Gorunia w 1965 roku została łatwo stłumiona, a Żiwkowowi konsekwentnie udało się oczyścić lub podkopać liderów partii uważanych za potencjalnych rywali. W epoce rozkwitu Żiwkowa Bułgaria wzorowała swoją politykę wewnętrzną na Polityce Związku Radzieckiego, z długofalowymi traktatami łączącymi rozwój gospodarczy Bułgarii z Sowietami”. Bułgaria nadała najwyższy priorytet postępowi naukowemu i technologicznemu oraz rozwojowi umiejętności handlowych odpowiednich dla Państwa przemysłowego. W 1948 r. około 80% ludności utrzymywało się z gleby, ale do 1988 r. mniej niż jedna piąta siły roboczej zajmowała się rolnictwem, a reszta skupiała się na przemyśle i sektorze usług.

do lat 60. Bułgaria porzuciła izolacjonizm, który charakteryzował okres Czervenkowa. Mimo że Bułgaria nie ustąpiła w swoich zobowiązaniach wobec Układu Warszawskiego i Comecon, poprawiła stosunki ze swoimi bałkańskimi sąsiadami, zwłaszcza Grecją, a także rozszerzyła swoje stosunki gospodarcze i kulturalne z większością państw zachodnich. Stosunki z Jugosławią pozostawały jednak napięte z powodu uporu kwestii macedońskiej. W 1979 roku Bułgaria zaproponowała Traktat z Jugosławią, który gwarantowałby nienaruszalność granic ustanowionych po ii Wojnie Światowej; propozycja ta została jednak odrzucona z powodu odmowy przyznania przez Bułgarię istnienia odrębnej narodowości macedońskiej. Z bułgarskiego punktu widzenia takie przyznanie byłoby zarówno sprzeczne z rzeczywistością historyczną, jak i legitymizowałoby roszczenia jugosłowiańskie wobec regionu Pirin.

w latach 70-tych XX wieku obawy rozwinęły się z powodu niskiego wskaźnika urodzeń etnicznej ludności bułgarskiej i przyjęto politykę zachęcającą do większych rodzin, ale bez widocznego efektu. Pod koniec 1984 r. rząd rozpoczął dużą kampanię na rzecz” Bulgarizacji ” lub asymilacji etnicznych Turków w kraju. Działania wymierzone w ludność turecką, szacowane na około 800 000, obejmowały zaprzestanie tureckojęzycznych publikacji i audycji radiowych oraz wymóg przyjęcia przez Turków bułgarskich nazw.

etniczna ludność turecka stawiała jednak opór asymilacji i trwały starcia z władzami. Pomimo oficjalnych szykan, w obronie Turków powstały niezależne grupy broniące praw człowieka. W 1989 roku, kiedy rząd Turcji zaproponował przyjęcie uchodźców z Bułgarii, ponad 300 000 etnicznych Turków uciekło lub zostało siłą wypędzonych z kraju przez władze komunistyczne.

era reform rozpoczętych przez Michaiła Gorbaczowa w Związku Radzieckim miała duży wpływ na Bułgarię, inspirując większe wymagania dotyczące otwartości i demokratyzacji. Wzrost liczby bułgarskich dysydentów, pogarszająca się sytuacja gospodarcza i wewnętrzne współzawodnictwo partyjne spowodowały, że 10 listopada 1989 roku koledzy Żiwkowa wymusili jego dymisję. Został później osądzony, skazany i uwięziony za defraudację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.