Prawo Związku Radzieckiego

radzieckie sprawy karne i cywilne obejmują procesy, które były “przede wszystkim oficjalnym badaniem prawdy przedstawionych roszczeń i obrony”. Prawo radzieckie było pod tym względem bardzo podobne do prawa cywilnego krajów Europejskich, takich jak Francja i Niemcy.

sprawy Karneedytuj

sprawy karne polegały na wstępnym zbadaniu przed aktem oskarżenia i faktycznym procesem. Podczas wstępnego badania sledovatel (lub” śledczy”) “przesłuchuje oskarżonych i świadków oraz bada dowody”. Oskarżony został poinformowany o swoich prawach przed przesłuchaniem. Przed 1958 r.adwokat był dostępny tylko podczas procesu. Po 1958 roku adwokat był dostępny na ostatnim etapie wstępnego badania po postawieniu oskarżonego w stan oskarżenia. Egzaminatorowi zabroniono użycia siły, choć oskarżonego można było zamknąć na długie okresy: do 10 dni przed postawieniem zarzutów, do 9 miesięcy w trakcie dochodzenia wstępnego (za zgodą Prokuratora Generalnego) zeznania, które mają być wykorzystane w procesie, były przedstawiane oskarżonemu. Sledovatel był podporządkowany prokuraturze, która miała za zadanie prokuraturę, “”ogólny nadzór” nad legalnością “” i zgłaszanie nielegalnych działań administracyjnych. Akt oskarżenia, który zawierał wstępne badanie, został uznany za “oficjalny zapis” w procesie.

sąd procesowy składał się z sędziego zawodowego z 5-letnią kadencją i dwóch asesorów (sędziów świeckich) z ludności z 2,5-letnią kadencją. Postępowanie było nieformalne w porównaniu ze standardami Stanów Zjednoczonych. Sędziowie najpierw przesłuchiwali oskarżonych i świadków, a następnie prokuratora i obrońcę w celu potwierdzenia dowodów w akcie oskarżenia. Oskarżony i ofiara mogli przesłuchiwać siebie nawzajem lub świadków. Oskarżonego uznano za niewinnego, choć nie w sensie potocznym. Sąd zdecydował większością głosów. Oskarżony lub prokurator mógł odwoływać się od decyzji do sądu wyższego składającego się z trzech zawodowych sędziów, którzy dokonywali przeglądu stanu faktycznego i prawa. Jeżeli prokuratura wniosła apelację, sąd wyższy mógł uchylić wyrok i umorzyć sprawę. Chociaż decyzja sądu apelacyjnego była “ostateczna”, sądy wyższe mogły je rozpatrywać jako”Nadzór”. Tutaj oskarżony lub jego / jej obrońca mógł złożyć akta, ale nie mógł stawić się osobiście.

podczas procesu sędziowie mieli dodatkowy obowiązek edukowania ludzi, na przykład ujawniania i usuwania przyczyn i warunków, które doprowadziły do przestępstwa. Sędziowie ograniczyli techniczne aspekty prawne do minimum; deklarowanym celem Trybunału było znalezienie prawdy, a nie Ochrona praw. Chociaż większość przesłuchań była otwarta dla publiczności, przesłuchania mogły również odbywać się prywatnie, jeśli rząd Radziecki uznał to za konieczne.

sąd cywilny

Nie było nagłego aresztowania ani zatrzymania podczas wstępnej fazy dochodzenia. Proces był prowadzony w całości przez adwokata, a w razie potrzeby uzyskiwano pobyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.